Oferta


Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze księgowej i podatkowej podmiotów osób fizycznych, gospodarstw rolnych, spółek prawa handlowego oraz podmiotów nie prowadzących działalności gospodarczej, w tym organizacji pożytku publicznego i stowarzyszeń. Oferujemy usługi:

 • rachunkowo-księgowe
  – prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z Ustawą o rachunkowości
  – sporządzanie sprawozdań finansowych
  – opracowywanie zakładowego planu kont oraz polityki rachunkowości
  – prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
  – wyprowadzanie zaległości księgowych
  – sporządzanie sprawozdań GUS
  – rozliczanie pomocy “de minimis”
 • w zakresie rozliczeń podatkowych
  – prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
  – prowadzenie ewidencji dotyczącej ryczałtu ewidencjonowanego
  – rozliczenia z tytułu podatku VAT
  – rozliczenia podatkowe gospodarstw rolnych
  – rozliczenia z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) oraz od osób fizycznych (PIT)
  – sporządzanie zeznań podatkowych
  – sporządzanie wniosków o zwrot podatku VAT od wydatków na materiały budowlane (VZM-1)
  – rozliczanie podatku dochodowego z tytułu sprzedaży nieruchomości
  – rozliczanie podatku od spadków i darowizn
  – rozliczanie podatku od czynności cywilno-prawnych
  – rozliczenia podatkowe z Norwegii, Holandii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Danii, Irlandii, USA, Kanady, Australii i Nowej Zelandii – współpracujemy ze znaną i doświadczoną firmą RT TAX POLAND
 • związane ze sprawami kadrowo-płacowymi
  – prowadzenie akt osobowych
  – naliczanie wynagrodzeń
  – sporządzanie list płac
  – sporządzanie zgłoszeń, wyrejestrowań oraz dokumentów rozliczeniowych do ZUS
  – sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu pracowników
  – sporządzanie deklaracji PFRON
  – przygotowywanie wniosków do ZUS o emeryturę i zasiłek przedemerytalny
 • wspomagające
  – pomoc przy formalnościach związanych z otwarciem lub likwidacją firmy
  – pomoc w wyborze odpowiedniej formy opodatkowania
  – bieżące informowanie o sytuacji finansowej firmy
  – pisanie wniosków kredytowych
  – sporządzanie biznesplanów
  – wystawianie w imieniu Klientów faktur i rachunków
  – reprezentowanie Klienta przed organami skarbowymi i ZUS
 • dotyczące ochrony danych osobowych w firmach prywatnych
  – przygotowywanie polityk, rejestrów, analiz i in. dokumentów

Naszym drugim obszarem działania jest budownictwo, inżynieria i obsługa inwestycji. W tym zakresie oferujemy m.in.:

– pełnienie funkcji inspektora nadzoru oraz kierownika budowy i robót
– sporządzanie, sprawdzanie i aktualizację kosztorysów przez rzeczoznawcę
– przygotowywanie ofert i przetargów
– prowadzenie i rozliczanie inwestycji
– sporządzanie audytów efektywności energetycznej budynków
– opracowywanie specyfikacji technicznych
– coroczne i 5-letnie przeglądy-kontrole okresowe obiektów budowlanych
– zakładanie i prowadzenie książki obiektu budowlanego
– opinie i ekspertyzy
– pomoc w zakresie Prawa budowlanego i Prawa zamówień publicznych
– opracowywanie Planów Zapewnienia Jakości (PZJ), Planów BIOZ, Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR), Instrukcji BHP, Kart Oceny Ryzyka Zawodowego, Dokumentacji dot. Ochrony Danych Osobowych

Posiadamy polisę OC w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – ubezpieczenie do 200.000,00 PLN i 10.000,00 EUR za każde zdarzenie.
Usługi dot. budownictwa są ubezpieczone na kwotę do 300.000,00 EUR za każde zdarzenie.